Chức năng nhiệm vụ

29 tháng 1, 2013

Sự thành lập

Viện Sinh thái rừng và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 1583/ QĐ/BNN-TCCB, ngày 01/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp.

 

Tên tiếng Việt: Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Tên tiếng Anh: Institute for Forest Ecology and Environment

Tên viết tắt/tên giao dịch quốc tế: IFEE

Trụ sở chính: Tầng 1 - Nhà A3 - Trường Đại học Lâm nghiệp

 

Lãnh đạo đơn vị:

Viện trưởng:       TS Lê Sỹ Doanh - ĐT: 0466.830.212 

Phó viện trưởng: ThS. Phạm Văn Duẩn - ĐT: 0466.511.880

 

Vị trí và Chức năng

1. Viện Sinh thái rừng và Môi trường trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Viện có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế; tư vấn và dịch vụ về sinh thái rừng, môi trường thuộc chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ chính:

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm các chương trình, đề án, dự án về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường; đa dạng sinh học; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng; ứng dụng GIS, viễn thám và công nghệ thông tin trong lâm nghiệp; thu thập và lưu giữ các mẫu vật phục vụ nghiên cứu và đào tạo nghành.

3. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Tư vấn, dịch vụ về các lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường, giống cây lâm nghiệp; đa dạng sinh học; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng; điều tra quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp; thống kê kiểm kê tài nguyên rừng; lâm nghiệp xã hội; biến đổi khí hậu; chính sách lâm nghiệp phù hợp với năng lực của Viện theo quy định của pháp luật.

5. Hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo theo quy định của pháp luật.

6. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về sinh thái rừng và môi trường.

7. Quản lý nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Viện theo quy định của Pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

-A-


Chia sẻ