Kết nạp Đảng viên mới 29 tháng 1, 2013

Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2012, Chi Ủy Chi Bộ Viện Sinh Thái rừng và Môi trường tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 2 đồng chí.

Đọc tiếp