Phần mềm Cảnh báo nguy cơ cháy rừng 29 tháng 1, 2013

Từ đầu năm 2003 Cục kiểm lâm đã cộng tác với nhóm nghiên cứu của đề tài KC08.24 Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng "Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng".

Đọc tiếp