Hội nghị CBVC Viện Sinh thái rừng và môi trường năm 2017

29 tháng 12, 2017
Thực hiện chỉ đạo của trường Đại học Lâm nghiệp tại công văn số 2494/TB-ĐHLN-HCTH ngày 12/12/2017 về Kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Trường ĐHLN năm 2017. Được sự nhất trí...

       Ngày 25/12/2017, Viện Sinh thái rừng và Môi trường tổ chức Hội nghị CBVC năm 2017, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị đã đề ra năm 2017, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2018. Thành phần tham gia hội nghị bao gồm:

       - Đồng chí Lê Sỹ Doanh - Viện trưởng (Đại diện cho Ban lãnh đạo Viện)

       - Đồng chí Nguyễn Hữu Văn - Chủ tịch Công đoàn Viện Sinh thái rừng và Môi trường

       - Cán bộ viên chức và người lao động của Viện Sinh thái rừng và Môi trường

       Tại hội nghị, đại diện ban lãnh đạo và chủ tịch Công đoàn Viện đã trình bày các báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Viện;  Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2018 của Trường Đại học Lâm nghiệp; Báo cáo tài chính và Báo cáo đánh giá kết quả tổng kết phong trào thi đua năm 2017 của Viện. Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tập thể cán bộ viên chức của Viện đã cùng thảo luận về các tồn tại, phương hướng khắc phục cho năm tiếp theo. Một số cán bộ trẻ của Viện cũng đưa ra các đề xuất đối với ban lãnh đạo Viện: có thêm cơ hội tham gia các buổi sinh hoạt học thuật/hội thảo/hội nghị, tham gia thêm các công tác chuyên môn khác ở các bộ phận trong Viện... 

         Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phát biểu khai mạc hội nghị

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

      Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Doanh thay mặt cho Đoàn chủ tịch thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị. Kết quả thông qua là 100% đại biểu Hội nghị đã nhất trí với dự thảo Hội nghị. 

Nguồn: VST


Chia sẻ