Họp trực tuyến báo cáo dự thảo kết quả rà soát điều chỉnh QH 3 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2025

19 tháng 3, 2018
Ngày 16/3/2018 vừa qua, Hội nghị báo cáo dự thảo kết quả thực hiện Đề án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình  Thuận giai đoạn 2016-2025. Chủ trì Hội nghị là ông Phạm Văn Nam - Phó chủ...

            Thực hiện Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 4/02/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, Công văn số 1451/UBND-KTN ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xây dựng phương án rà soát, điều tra xác định diện tích đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển đổi sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Bình Thuận đã phối hợp cùng với đơn vị tư vấn là Viện Sinh thái rừng và Môi trường thực hiện "Đề án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2025". 

             Tính đến đầu tháng 3/2018, đề án đã hoàn thành công tác chuẩn bị, điều tra ngoại nghiệp và xử lý nội nghiệp và đã đơn vị tư vấn đã đưa ra dự thảo báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2025. 

             Ngày 16 tháng 3 năm 2018, ông Phạm Văn Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Thuận tại UBND tỉnh, tham dự Hội nghị có các Sở, ban ngành chức năng trong tỉnh, các phòng chức năng có liên quan của các huyện có rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh Bình Thuận và Viện Sinh thái rừng và Môi trường - đại diện đơn vị tư vấn thực hiện Đề án.

Ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì Hội nghị

              Ông Lê Sỹ Doanh, Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Đề án, bài trình bày được truyền trực tiếp đến UBND 10 huyện, thành phố, thị xã nhằm tham vấn và thống nhất kết quả thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch. 

   

             Ông Lê Sỹ Doanh - Viện trưởng                        Bài trình bày được truyền trực tiếp đến

         Viện STR&MT trình bày báo cáo                         UBND các huyện, thành phố và thị xã 

              Dự thảo báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đã nhận được tham vấn của đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các huyện, thành phố, thị xã. Dự kiến kết quả cuối cùng của Đề án sẽ được trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận trong kỳ họp cuối năm 2018. 

Nguồn: Nguyễn Văn Thị - VST


Chia sẻ