Phần mềm chi trả DVMTR

9 tháng 4, 2018
Phần mềm PFES chạy trong môi trường MapInfo 10.5 trở lên nhằm hỗ trợ các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh quản lý dữ liệu và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR theo hướng dẫn tại Thông tư số 22.

           Phiên bản hiện tại 1.0b
           Các tính năng mới:

           Một số tính năng của phần mềm:
           1. Tính năng quản lý dữ liệu
           2. Tính năng xuất biểu chuẩn
           3. Tính năng xây dựng bản đồ


           Phiên bản cũ hơn:
           1.0
           Tính năng của phiên bản 1.0

Nguồn: Viện Sinh thái rừng và môi trường


Chia sẻ