Tập huấn Kỹ thuật cập nhật diễn biến rừng và đất LN TP.Hà Nội

15 tháng 3, 2017
Khoá Tập huấn kỹ thuật cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2017 Thời gian: từ ngày 21 đến ngày 23/3/2017 Địa điểm: Phòng họp E - Tòa nhà A3 - Viện...

Chia sẻ