Hội thảo tham vấn Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên

10 tháng 10, 2017
Hội thảo tham vấn Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên được tổ chức tại 5 tỉnh vùng Tây Nguyên từ ngày 9-13/10/2017

           Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016, của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị "Về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020", Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số 465/QĐ-TCLN-KHTC  ngày 31/10/2016 về việc triển khai thực hiện Chương trình "Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và giao Cục Kiểm lâm phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (đơn vị tư vấn thực hiện) triển khai công tác Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên. Đến nay, các đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác điều tra,  khảo sát, thu thập số liệu và xây dựng Dự thảo báo cáo "Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

            Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Sở NN&PTNT của 5 tỉnh vùng Tây Nguyên từ ngày 9-13/10/2017 cụ thể như sau: ngày 9/10/2017 tại Kon Tum, ngày 10/10/2017 tại Gia Lai, 11/10/2017 tại Đắk Lắk, 12/10/2017 tại Đắk Nông và 13/10/2017 tại Lâm Đồng. Tại mỗi tỉnh, đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách quy hoạch đều tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến về thực trạng quy hoạch lâm nghiệp cũng như những mong muốn, đề xuất của tỉnh mình cho dự thảo báo cáo Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên nhằm đạt được xây dựng được Quy hoạch hợp lý nhất cho từng tỉnh.

          Thành phần tham dự Hội thảo tại mỗi tỉnh gồm có:

          - Sở NN&PTNT: Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp (chủ trì), Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính.

           - Sở Tài nguyên Môi trường: Lãnh đạo Sở và chuyên viên phụ trách.

           - Sở Tài Chính: Lãnh đạo Sở và chuyên viên phụ trách.

           - Chi cục Kiểm lâm: Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng: Quản lý bảo vệ rừng và BTTN; Sử dụng rừng.

           - Lãnh đạo UBND các huyện, Lãnh đạo Hạt kiểm lâm các huyện trên địa bàn tỉnh.

           - Tổng cục Lâm nghiệp: Cục Kiểm lâm, Vụ Kế hoạch, Tài chính.

           - Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT.

           - Đơn vị tư vấn (Liên danh Viện Sinh thái rừng và Môi trường và Viện Nghiên cứu sinh thái và Môi trường rừng)

          Một số hình ảnh làm việc tại các Hội thảo:

Hội thảo tại Kon Tum ngày 9/10/2017

Hội thảo tại Gia Lai ngày 10/10/2017

Hội thảo tại Đắk Lắk ngày 11/10/2017 

Hội thảo tại Đắk Nông ngày 12/10/2017

Hội thảo tại Lâm Đồng ngày 13/10/2017

Nguồn: QLKH - VST


Chia sẻ