Triển khai nhiệm vụ: "Lập Đề án phát triển rừng bền vững bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2025"

9 tháng 7, 2019
Đề án Phát triển rừng bền vững bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2025 được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt thực hiện từ tháng 5 năm 2019, do Quỹ Bảo vệ và phát triển...

         Phát triển lâm nghiệp bền vững nhằm góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 tăng độ che phủ rừng trên địa bàn đạt 42%. Đây cũng là nhiệm vụ "Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020" theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của phát triển rừng bền vững: Nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Một trong những giải pháp để phát triển lâm nghiệp bền vững chính là nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán.

         Để thực hiện được nhiệm vụ này, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Nông đã xây dựng và thiết kế nhiệm vụ "Lập Đề án phát triển rừng bền vững bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2025". Viện Sinh thái rừng và Môi trường thuộc trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam là đơn vị đã  đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực chuyên môn, tài chính để  thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang thực hiện những công việc của giai đoạn đầu nhiệm vụ.

        Đơn vị tư vấn đã thành lập đoàn công tác thực hiện các hoạt động ngoại nghiệp trong tháng 6 – 7/2019. Được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, Đoàn công tác đã họp thống nhất nội dung triển khai Đề án tại 8 huyện/thị xã bắt đầu từ 18/6 đến 5/7/2019. Tham dự họp thảo luận gồm đại diện UBND huyện, đại diện UBND các xã có rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, đại diện các chủ rừng là tổ chức trên địa bàn huyện, đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông, đại diện Viện sinh thái rừng và Môi trường (đơn vị tư vấn). Nội dung họp thảo luận cấp huyện bao gồm:

           - Thực trạng quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện thời gian qua;

           - Hiện trạng diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch lâm nghiệp và tiềm năng cho phát triển rừng, nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán.

          - Các mô hình sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp: Thực trạng sử dụng đất, loại mô hình, hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của các mô hình;

          - Giải pháp cho phát triển rừng bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán trên địa  bàn huyện.

          - Thống nhất, hỗ trợ việc cung cấp thông tin và rà soát về hiện trạng đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp của UBND các xã, chủ rừng cho đơn vị tư vấn để có cơ sở xây dựng đề án của tỉnh

          - Thống nhất kế hoạch thực hiện điều tra, khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng đất chưa có rừng được quy hoạch cho lâm nghiệp và các mô hình nông lâm kết hợp.

           Hình ảnh họp thảo luận tại các huyện:

Họp thảo luận tại huyện Cư Jút

Họp thảo luận tại huyện Đắk Glong

Họp thảo luận tại huyện Đắk Mil

Họp thảo thảo luận tại huyện Đắk R'lấp

Họp thảo luận tại huyện Đắk Song

Họp thảo luận tại TX Gia Nghĩa

Họp thảo luận tại huyện Krông Nô

Họp thảo luận huyện Tuy Đức

           Đoàn công tác đã tiến hành điều tra, khảo sát tại thực địa tại một số huyện nghiên cứu. Các công việc điều tra tại thực địa bao gồm: điều tra, khảo sát hiện trạng đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp, phẫu diện đất, xây dựng bản đồ thảm và đề xuất cây trồng; điều tra dân sinh, kinh tế xã hội; khảo sát các quy hoạch. Một số hình ảnh điều tra thực địa tại các huyện:

   

Điều tra thực địa tại huyện Cư Jút

   

Điều tra thực địa tại huyện Đắk Glong

   

Điều tra thực địa tại huyện Đắk Mil

   

Điều tra thực địa tại huyện Đắk R'lấp

   

Điều tra thực địa tại huyện Krông Nô

           Dự kiến, đến hết tháng 7, đoàn công tác sẽ làm việc tại các xã và các đơn vị chủ rừng và hoàn thành công tác điều tra, khảo sát tại thực địa.

Nguồn: VST


Chia sẻ