HỘI THẢO GÓP Ý SỔ TAY PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN TRONG LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG REDD+ Ở CẤP TỈNH

9 tháng 5, 2017
Ngày 10/05/2017, Viện Sinh thái rừng và Môi trường tổ chức "Hội thảo Góp ý cuốn Sổ tay Phân tích không gian trong lập kế hoạch hành động REED+ ở cấp tỉnh" thuộc Chương trình UN-REED Việt Nam giai đoạn...

Thành phần tham dự Hội thảo: 
- Cán bộ/chuyên gia kỹ thuật về phân tích không gian của các đơn vị cùng thực hiện chương trình PRAP

+ Viện Điều tra và Quy hoạch rừng (FIPI) Phân viện Tây Bắc Bộ và phân viện Nam Bộ,
+ Trung tâm Tài nguyên và Môi trường rừng (FREC),

+ Viện sinh thái và Môi trường rừng (IFEE),

- Các cán bộ, giảng viên phụ trách chương trình REDD+ của trường Đại học Lâm nghiệp
- Đại diện Chương trình UN-REDD.

Nội dung Hội thảo:

- Tham vấn các ý kiến đóng góp của các chuyên gia thực hiện chương trình PRAP tại 5 tỉnh cũng như các đại biểu khác về Sổ tay "Phân tích không gian trong lập kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh"

- Ông Bùi Thế Đồi đại diện lãnh đạo nhà trường Khai mạc Hội thảo.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ông Nguyễn Thanh Phương đại diện chương trình UN-REDD tại Việt Nam giai đoạn 2 giới thiệu chung về các cơ hội, xu hướng sử dụng phân tích không gian trong chương trình REDD+ cũng như trong việc lập kế hoạch, quy hoạch cấp tỉnh, vùng và quốc gia, giúp cho việc lập kế hoạch, quy hoạch tích hợp được các thông tin, dữ liệu của các ngành/lĩnh vực liên quan, đưa ra quyết định chính xác, rõ ràng và khách quan hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ông Lã Nguyên Khang - đại diện ban biên soạn Sổ tay giới thiệu đề cương chi tiết và sơ bộ nội dung các chương của cuốn tài liệu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đại biểu đã có cuộc trao đổi thẳng thắn về cuốn Sổ tay "Phân tích không gian trong lập kế hoạch REDD+ ở cấp tỉnh". Một số hình ảnh trong Hội thảo: 

Thông qua hợp tác với Tổ chức Môi trường Liên hợp quốc/Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã tiến hành biên soạn cuốn sổ tay ''Phân tích không gian trong lập kế hoạch REDD+ ở cấp tỉnh'' dựa trên các phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn trong việc lập bản đồ và phân tích không gian hỗ trợ quá trình xây dựng PRAP ở các tỉnh. Sau khi hoàn thiện, Cuốn Sổ tay sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành lập kế hoạch/quy hoạch tài nguyên nói chung và tài nguyên rừng nói riêng.

Chương trình Hội thảo tại đây


Chia sẻ