Giám sát, đánh giá tài nguyên rừng bằng phần mềm Locus trên máy tính bảng, điện thoại thông minh

17 tháng 2, 2017
Việc sử dụng phần mềm Locus Map trong việc theo dõi diễn biến, đánh giá tài nguyên rừng và môi trường rất dễ dàng với chi phí không cao (tận dụng thiết bị di động hiện có của cán bộ), kết quả khá...

/documents/1214211/0/Gi%C3%A1m%20s%C3%A1t%2C%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20r%E1%BB%ABng%20b%E1%BA%B1ng%20ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20Locus%20tr%C3%AAn%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh%20b%E1%BA%A3ng%2C%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20th%C3%B4ng%20minh.pdf


Chia sẻ