Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố rừng theo nguy cơ cháy tại Đắk Lắk

17 tháng 2, 2017
Tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy cao (rất nguy hiểm) trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk là 211.012,5 ha; tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy trung bình (nguy hiểm) là 146.182,1 ha và tổng diện tích rừng có...

/documents/1214211/0/Nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20ph%C3%A2n%20b%E1%BB%91%20r%E1%BB%ABng%20theo%20nguy%20c%C6%A1%20ch%C3%A1y%20t%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk.pdf


Chia sẻ