Đánh giá tình hình thực hiện quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy trong luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004

17 tháng 2, 2017
Báo cáo này tập trung chủ yếu vào việc rà soát Luật BV & PTR và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, kết quả thực hiện các quy định của Luật chỉ được nhận diện một cách khái quát do hạn chế về thời...

/documents/1214211/0/%C4%90%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20t%C3%ACnh%20h%C3%ACnh%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20r%E1%BB%ABng%2C%20ph%C3%B2ng%20ch%C3%A1y%2C%20ch%E1%BB%AFa%20ch%C3%A1y%20trong%20lu%E1%BA%ADt%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20v%C3%A0%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20r%E1%BB%ABng%20n%C4%83m%202004.pdf


Chia sẻ