Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý chi trả DVMTR tại thủy điện Hương Sơn, Hà Tĩnh

17 tháng 2, 2017
Nguyên tắc cơ bản của Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) là đảm bảo lợi ích cho từng cá nhân, cộng đồng thông qua việc bảo vệ rừng, nhờ đó người dân nhận được bồi hoàn cho chi phí của việc cung...

/documents/1214211/0/%E1%BB%A8ng%20d%E1%BB%A5ng%20GIS%20v%C3%A0%20vi%E1%BB%85n%20th%C3%A1m%20trong%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20chi%20tr%E1%BA%A3%20DVMTR%20t%E1%BA%A1i%20th%E1%BB%A7y%20%C4%91i%E1%BB%87n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20S%C6%A1n%2C%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh.pdf


Chia sẻ