Nghiên cứu xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ sử dụng chế phẩm vi sinh tại xã Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên

17 tháng 2, 2017
Việc sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phụ phẩm nông nghiệp thành phân compost là một trong những giải pháp hiệu quả cho việc hạn chế ô nhiễm môi trường vùng nông thôn hiện nay, ngoài ra, đây sẽ là hướng...

/documents/1214211/0/Nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20ph%E1%BB%A5%20ph%E1%BA%A9m%20n%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20th%C3%A0nh%20ph%C3%A2n%20h%E1%BB%AFu%20c%C6%A1%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20ch%E1%BA%BF%20ph%E1%BA%A9m%20vi%20sinh%20t%E1%BA%A1i%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20Thu%E1%BA%ADn%2C%20Ph%E1%BB%95%20Y%C3%AAn%2C%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn.pdf


Chia sẻ