Ước tính giá trị các thông số khoanh vi ảnh hưởng đối tượng phù hợp trên phần mềm ecoginition thử nghiệm với ảnh vệ tinh spot6

17 tháng 2, 2017
Có thể sử dụng giá trị thông số khoanh vi ban đầu theo mặc định của phần mềm (Scale parameter=10; Shape=0,1; Compactness=0,5) để lựa chọn các thông số khoanh vi phù hợp cho đối tượng trên ảnh SPOT6....

/documents/1214211/0/%C6%AF%E1%BB%9Bc%20t%C3%ADnh%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B%20c%C3%A1c%20th%C3%B4ng%20s%E1%BB%91%20khoanh%20vi%20%E1%BA%A3nh%20h%C6%B0%E1%BB%9Fng%20%C4%91%E1%BB%91i%20t%C6%B0%E1%BB%A3ng%20ph%C3%B9%20h%E1%BB%A3p%20tr%C3%AAn%20ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20ecoginition%20th%E1%BB%AD%20nghi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%9Bi%20%E1%BA%A3nh%20v%E1%BB%87%20tinh%20spot6.pdf


Chia sẻ